search
Община Копривщица -> Община

Община

Профил на купувача

Администрация

Дирекция "ТСУ"

Заповеди и протоколи

Защита на лични данни /GDPR/

Местни данъци и такси

МИГ ПИРДОП, КОПРИВЩИЦА И АНТОН

НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО

Обяви и покани

План за интегрирано развитие на община Копривщица за периода 2021 - 2027 г. (ПИРО)

Търгове

Отчети

Проекти

Образование

Здравеопазване

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 9 ЮНИ 2024

Архивирани документи

Покана за публично обсъждане на проектно предложение "Развитие на туристически атракции в община Копривщица"

28.04.2020
             
П О К А Н А
 ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на проектно предложение "Развитие на туристически атракции в община Копривщица"
 
             УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
       Община Копривщица кани всички заинтересовани лица на онлайн обществено обсъждане за представяне на проектна идея за кандидатстване пред Оперативна програма „Региони в растеж“ 214-2020, приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ по процедура BG16RFOP001-6 Виж още...

Регистрация на животновъдни обекти

05.03.2020
В брой № 13 от 14022020 г на Държавен вестник е обнародван изменения и допълнен Закон за ветеринарномедицинска дейност (ЗВД) Същият влиза в сила от датата на обнародване
С изменението на ЗВД се облекчава режима по регистриране на животновъдните обекти тип „лично стопанство“ Виж още...

Сключено Споразумение за финансиране реконструкцията на водопровод

Сключено Споразумение за финансиране реконструкцията на водопровод "Въртопа"

18.12.2017
На 18122017г Кметът на община Копривщица подписа споразумение № РД02-30-71 с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, за предоставяне на средства за финансиране на обект "Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр Виж още...

Обща информация за Община Копривщица

01.01.2013
Община Копривщица заема централно положение в Същинска Средна гора и периферно в Софийска област в границите на Южна България Общината граничи с Пловдивска и Пазарджишка области и с шест общини /Пирдоп, Антон, Карлово, Хисаря, Стрелча и Панагюрище/ Виж още...

Документи (6)