search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Архив

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ВОДОПРОВОД ОТ КАПТАЖ „ВЪРТОПА” ДО СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА ВЪЗДУШНИК №5 ОТ ПОДОБЕКТ „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР.КОПРИВЩИЦА ОТ ВОДОХВАЩАНЕ „ВЪРТОПА” ДО ВРЪХ 68 – II ЕТАП” НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУ

25.08.2015
ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ВОДОПРОВОД ОТ КАПТАЖ „ВЪРТОПА” ДО СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА ВЪЗДУШНИК №5 ОТ ПОДОБЕКТ „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР Виж още...

Избор на изпълнител на СМР за първи подетап „Водопровод от каптаж „Въртопа” до съществуваща шахта въздушник №5” от подобект „Актуализация на външен водопровод за водоснабдяване на гр.Копривщица от водохващане „Въртопа” до връх 68 – II етап” на обект „Рек

21.08.2015
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на СМР за първи подетап  „Водопровод от каптаж „Въртопа” до съществуваща шахта въздушник №5” от подобект „Актуализация на външен водопровод за водоснабдяване на гр Виж още...

Избор на изпълнител на СМР за обект „Текущ авариен ремонт на съществуваща подпорна стена на ул. „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев" - гр.Копривщица”

16.07.2015
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на СМР за обект „Текущ авариен ремонт на съществуваща подпорна стена на  ул „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев" - грКопривщица”, работите, предмет на публичната покана ще се финансират със средства, предоставени по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства по Фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г Виж още...

Публична покана за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект: "Аварийна подмяна на водопровод и канализация и възстановяване на уличната настилка на ул. "Костадин Доганов", гр. Копривщица

29.06.2015
Публична покана обявена в АОП
Заповед на Кмета на община Копривщица за откриване на процедура
Указания за участие
Технически спецификации
Образци на документи
Проект на договор
Протокол от работата на комисията назначена със Заповед РД № 172/29 Виж още...

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т. 4 от ЗОП

24.06.2015
На основание чл 92 от ЗОП, във връзка с Решение № 3/24062015 г  на Кмета на Община Копривщица е открита процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за аварийна подмяна на водопровод и канализация и възстановяване на уличната настилка по ул Виж още...

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изграждането на обект "Аквапарк"

13.03.2015
Община Копривщица открива процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез Публична покана, по реда на чл 14, ал 4, т 2 от ЗОП, във връзка с чл 101а – 101ж от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изграждането на обект “Аквапарк”, финансиран по Договор №23/321/01094 между Държавен фонд „Земеделие” и Община Копривщица за подпомагане (предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г Виж още...

Публична покана с предмет доставка на хранителни продукти

10.03.2015
Община Копривщица открива процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез Публична покана, по реда на чл 14, ал 4, т 2 от ЗОП, във връзка с чл 101а – 101ж от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален патронаж”, „Обществена трапезария”  и ученически стол при СОУ „Любен Каравелов” Виж още...

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Развитие на интегриран селски туризъм и подобряване на туристическата инфраструктура в община Копривщица- изграждане на места за отдих и атракциони ...

11.02.2015
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Развитие на интегриран селски туризъм и подобряване на туристическата инфраструктура в община Копривщица- изграждане на места за отдих и атракциони в местност „Свети Димитър-1” и местност „Събора”, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г Виж още...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на обект „Аквапарк“

29.01.2015
Предметът на поръчката е: изграждане на многофункционален парк (аквапарк), разположен в град Копривщица Комплексът представлява многофункционален басейн с плувен тракт, водни атракции и водна пързалка и детски басейни, със затревено плажно пространство около него, обслужваща сграда, душове и паркинг за автомобили, велосипеди и мотоциклети паркинг Виж още...

Избор на изпълнител за организация на обучения по ключови компетентности по проект "Община Копривщица - компетентна администрация в полза на гражданите"

19.11.2014
община Копривщица открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл14, ал4, т2 от ЗОП, във връзка с чл 101а-101ж от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за организация на обучения по ключови компетентности по проект "Община Копривщица - компетентна администрация в полза на гражданите", по Приоритетена ос II "Управление на човешките ресурси", Подприоритет:2 Виж още...

"Изграждане, ремонт и стабилизиране на екопътека в ПИ 38558.1.261, 38558.1.216 и 38558.1.155. Място за отдих и атракциони в ПИ 38558.1.190“

30.09.2014
Община Копривщица е ползвател на безвъзмездна финансова помощ по Договор №23/313/00192 от 19112012 г, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),за изпълнение на проект „Развитие на интегриран селски туризъм и подобряване на туристическата инфраструктура в община Копривщица- изграждане на места за отдих и атракциони в местност „Свети Димитър-1” и местност „Събора” Виж още...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС) НА ПЛАНА”

18.09.2014
 
Решение за откриване на процедура обявено в АОП 
Обявление 
Документация за участие
Образци на документи
Задание за изработване на ОУП
Списък на обектите НКН
Протокол №1 от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
Протокол №2 от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците
Протокол №3 от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците
Решение № 3/13 Виж още...

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект 14202

11.07.2014
Заповед и документи относно търг за продажба на стояща дървесина на корен в района на ОП Копривщица - ОГТ, собственост на Община Копривщица
Заповед за откриване на търга
Документация за участие
Заповед за одобряване на избрания купувач Виж още...

Публична покана с предмет:"Изграждане, ремонт и стабилизиране на екопътека в ПИ 38558.1.261, 38558.1.216 и 38558.1.155. Място за отдих и атракциони в ПИ 38558.1.190“

26.06.2014
Във връзка с изпълнение на Договор №23/313/00192 от 19112012г по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"от Програма за развирите на селските райони 2007-2013г, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, община Копривщица открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изграждане, ремонт и стабилизиране на екопътека в ПИ 38558 Виж още...

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

19.06.2014
Общинско предприятие Копривщица обявява търг с явно наддаване за продажба
на стояща дървесина от корен на територията на ОП Копривщица 
! На 23062014г е извършена техническа корекция ! 
Заповед
Документи
Заповед за прекратяване Виж още...

Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен

09.06.2014
Заповед и условия
Приложения
Заповед за прекратяване Виж още...

Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП: „Доставка на оборудване на противопожарни депа, средства за наблюдение и комуникация и защитни средства за групи за гасене на пожари".

14.05.2014
Публична покана обявена в АОП
Заповед за откриване на процедурата на Кмета на община Копривщица
Документация за възлагане на обществена поръчка
Образци на документи 
Технически изисквания
Приложение КСС към ценовото предложение
Приложение към техническата оферта
Уведомление за избор на Изпълнител Виж още...

"Избор на изпълнители за организация на обучения по проект: "Община Копривщица - съвременна и ефективна"

09.04.2014
"Избор на изпълнители за организация на обучения по проект:
"Община Копривщица - съвременна и ефективна", по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "Обучения по ключови компетентности"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Обучение по английски език“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: "Обучение по кoмпютърни умения и ефективност на административната дейност"
Публична покана АОП
Заповед за откриване
Указания за участие
Образци на документи
Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност
Уведомление за избор на изпълнител Виж още...

Публична покана за доставка на хранителни продукти

11.02.2014
Публична покана „Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран
вид за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова”,
Общинско звено „Домашен социален патронаж”,
„Обществена трапезария” и
ученически стол при СОУ „Любен Каравелов”
Документи 
Уведомление за прекратяване на обществена поръчка
  Виж още...

Публична покана с предмет „Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова” – гр. Копривщица”

21.11.2013
публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП: „Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова” – гр Копривщица”
Документи за участие
Публична покана - АОП
Уведомление за избор на изпълнител
 
  Виж още...

Публична покана с предмет: "Изграждане на специализирани съоръжения за превенция на гори - наблюдателни кули и изкуствени водоизточници"

19.11.2013
Изграждане на специализирани съоръжения за превенция на гори – наблюдателни кули и изкуствени водоизточници по проект „Опазване на общинските горски масиви от пожари”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 23/226/00282 от 16 Виж още...

Открита процедура "Аквапарк"

23.10.2013
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Избор на изпълнител за изграждане на обект „Аквапарк“ 
Обществената поръчка се финансира по проект „Аквапарк”, договор № 23/321/01094 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г Виж още...

Публична покана - гориво

25.09.2013
Публична покана за доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ЦДГ "Евлампия Векилова"
Публична покана обявена в Агенцията по ОП под номер 9020345 от 25092013
Документи за участие
  Виж още...

Документи (7)