search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

Организация на работата на общинска администрация Копривщица

Дейността на общинска администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината. Служителите в общинска администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове.
Вътрешните правила за работа в община Копривщица се утвърждават от кмета на общината.
Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.
Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответните дирекции, в съответствие с определените в правилника функции.
Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в общината, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.