search
Община Копривщица -> Община -> Търгове

Процедура за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

 Публикувано на 06.07.2021

 

О Б Я В А

            В  изпълнение на Заповед РД№335/30.06.2021г. на  Кмета на община Копривщица и на основание чл.87 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ,

                                                                 О Т К Р И В А М:

 1. Процедура за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните поземлени имоти:

-           Сграда за търговия  с идентификатор 38558.4.372.5, със застроена площ 31,81 кв.м., начална месечна тръжна цена на обекта: 110,00 лв./без ДДС/

-           Помещение от сграда за  търговия  с идентификатор 38558.5.95.1, със застроена площ 20 кв.м., начална месечна тръжна цена на обекта: 70,00 лв. /без ДДС/

-           Помещение от сграда за търговия  с идентификатор 38558.5.95.1, със застроена площ 18 кв.м., 62,00 лв. /без ДДС/

-           Сграда за търговия  с идентификатор 38558.5.122.1, със застроена площ 13 кв.м., начална месечна тръжна цена на обекта: 44,00 лв. /без ДДС/

 -          Сграда с идентификатор 38558.6.485.1, със застроена площ 67 кв.м., начална месечна тръжна цена на обекта: 256,00 /без ДДС/

Заповед

Обява