search
Община Копривщица -> Община -> Дирекция "ТСУ" -> Общ устройствен план на община Копривщица

Общ устройствен план на община Копривщица

Съгласно подписано Споразумение № РД-06-70/28.07.2014г. между Министерство на инвестиционното проектиране и община Копривщица за частично финансово подпомагане за изработването на проект на Общ устройствен план на община (ОУПО) по чл. 105, т. 1 от ЗУТ със средства от държавния бюджет, община Копривщица предприема необходимите мерки за изготвянето на ОУП.

Окончателен проект ОУП и Екологична оценка

28.11.2016
Окончателен проект ОУП и Екологична оценка - Свали
Обобщена справка за ОУП на община Копривщица по чл29,ал1 от Наредбата за ЕО
Отговор от РИОСВ-София относно справката по чл29, ал1 от Наредбата за ЕО
Протокол от представянето на окончателния проект на ОУП на община Копривщица:21 Виж още...

Обществено обсъждане на предварителния проект на ОУП на община Копривщица и екологична оценка на плана

14.06.2016
Презентация на предварителния проект на ОУП на община Копривщица
Презентация на доклада за екологична оценка и оценка на съвместимост на ОУП на община Копривщица
 Протокол от обществено обсъждане Виж още...

Доклад за ЕО на ОУП на община Копрвщица и приложения

22.01.2016
Документацията по ОУПО и ЕО Виж още...

Съобщение за провеждане на процедура по ЕО

22.07.2015
На основание чл 19а от Наредбата за
условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и
програми е открита процедура за
провеждане на консултации по Заданието
за определяне обхвата и съдържанието
на доклада за Екологична оценка на
Общия устройствен план на община
Копривщица Виж още...

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Копривщица

27.04.2015
Предварителен проект на Общ устроиствен план на община Копривщица Виж още...

Опорен план и схеми към него от предварителния ОУП на община Копривщица

16.01.2015
Опорен план за изработване на ОУП на община Копривщица
Схема на собствеността на територията на община Копривщица
Схема по вид територий Виж още...

Анкетна карта за предоставяне на предложения, мнения и препоръки при изработването на ОУП на община Копривщица

15.01.2015
Община Копривщица, моли всички заинтересовани лица да попълнят предоставената Анкетна карта за предоставяне на предложения, мнения и препоръки при изработването на ОУП на община Копривщица
Анкетна карта
Моля попъленените анкети да бъдат внесни в деловодството на общинаска администрация Копривщица - гр Виж още...

Документи (11)