search
Община Копривщица -> Община -> Търгове

Процедура за провеждане публично оповестен конкурс за отдаден под наем на помещение от сграда с идентификатор 38558.5.50.1

 

О Б Я В А


В изпълнение на Заповед РД№416/08.09.2021г. на Кмета на община Копривщица и на основание чл.87 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, се открива процедура за провеждане публично оповестен конкурс за отдаден под наем на помещение от сграда с идентификатор 38558.5.50.1, с НТП Комплекс за здрвеопазване, находяща се в ПИ 38558.5.50, с площ 31 кв.м., по КККР на гр.Копривщица, с АЧОС №1428/16.11.2018г., с насоченост за ветеринарна аптека

Обява

Заповед

Заповед РД№451 за класиране