search
Община Копривщица -> Община -> Търгове

Процедура за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба

Публикувано 06.07.2021

О Б Я В А

            В  изпълнение на Заповед РД№334/30.06.2021г. на  Кмета на община Копривщица и на основание чл.87 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ,

                                                            О Т К Р И В А М:

 1. Процедура за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

- Поземлен имот с идентификатор 38558.3.492, с площ 477 кв.м. с АЧОС№1462/05.04.2021г., Урбанизирана територия  - при начална тръжна цена – 52 064 лв.

- Поземлен имот с идентификатор 38558.3.495, с площ 856 кв.м. с АЧОС№1461/05.04.2021г., Урбанизирана територия  - при начална тръжна цена – 94 469 лв.

Заповед

Обява