search
Община Копривщица -> Община

Регистрация на животновъдни обекти

В брой № 13 от 14.02.2020 г. на Държавен вестник е обнародван изменения и допълнен Закон за ветеринарномедицинска дейност (ЗВД). Същият влиза в сила от датата на обнародване.

С изменението на ЗВД се облекчава режима по регистриране на животновъдните обекти тип „лично стопанство“.

С цел улесняване на регистрацията на личните стопанства на гражданите на Република България, включително и на тези в напреднала възраст и на живущите в трудно достъпните райони на страната, желаещи да отглеждат селскостопански животни за лични нужди, режимът е максимално облекчен. За регистриране на стопанство от този тип е необходимо собственикът или ползвателят на обекта да подаде заявление до областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) на територията, на която се намира същия.

Едно от улесненията към стопаните желаещи да отглеждат животни предназначи за лична консумация е разпоредено в чл. 137, ал. 13, от ЗВД, съгласно който заявлението за регистрация се подава до ОДБХ, чрез кмета на населеното място, като за всяко заявление се издава входящ номер. На всеки 10 дни кметът предоставя на съответната ОДБХ за регистрация всички постъпили за периода заявления.

Заявление за регистрация на лично стопанство (21.2.2020г.)

Заявление за регистрация на животновъден обект /ферма/ (21.2.2020г.)