search
Община Копривщица -> Община -> Проекти

Изграждане на компостираща инсталация и инсталация з апредварително третиране на отпадъците на РСУО "Средногорие ЕКО"

Информация относно процеса на компостиране

Анкетна карта