search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ОБЯВИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ОБЯВИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Обява №2/05.06.2020г. за Доставка на автовишка-прекратена

05.06.2020
Обява №2/05062020г - публикувана на 05062020г
Информация, публикувана на сайта на АОП - публикувана на 05062020г
Документи - публикувани на 05062020г
Разяснение №1 - публикувано на 10062020г
Съобщение по чл193 от ЗОП за прекратяване на поръчката-публикувано на 24 Виж още...

Обява №1/19.05.2020 г.

19.05.2020
„Доставка на трактор и инвентар за сметопочистване на уличните платна и снегопочистване на територията на община Копривщица“
Обява №1 от 19052020 г- публикувана на 19052020 г
Информация, публикувана на сайта на АОП- публикувана на 19 Виж още...

Обява 01/18.06.2019г. за избор на изпълнител на обект: „Реконструкция на съществуващи улици в гр. Копривщица: ул. „Иван Джартазанов“, ул. „Димо Пиринджиев“, ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Хаджи Генчо“

18.06.2019
Обява №01/18062019г - публикувана на 18062019 г
Информация, публикувана в сайта на АОП - публикувана на 18062019 г
Технически спецификации - публикувани на 18062019 г
Образци - публикувани на 18062019 г
Проект на договор - публикуван на 18062019 г Виж още...

Обява №08 "Извършване на ремонтни дейности на помещение в сградата на първото класно училище в България (Жив музей), гр. Копривщица“

14.09.2018
Обява №08/14092018г-публикувана на 14092018 г
Информация, публикувана в сайта на АОП-публикувана на 14092018 г
Технически спецификации-публикувани на 14092018 г
Образци-публикувани на 14092018 г
Проект на договор-публикуван на 14092018 г
КС - публикувани на 14 Виж още...

Обява №07 "Подмяна на водопровод и възстановяване на пътна настилка от 500 куб.м. резервоар до ул. "Никола Герджиков", гр. Копривщица

13.09.2018
Обява №07/13092018г-публикувана на 13092018 г
Информация, публикувана в сайта на АОП-публикувана на 13092018 г
Технически спецификации-публикувани на 13092018 г
Образци-публикувани на 13092018 г
Проект на договор-публикуван на 13092018 г
КС - публикувани на 13 Виж още...

Обява №06 "Подмяна на водопровод и възстановяване на пътна настилка от 500 куб.м. резервоар до ул. "Никола Герджиков", гр. Копривщица- ОТТЕГЛЕНА НА 04.09.2018 г.

29.08.2018
Обява №06/29082018г-публикувана на 29082018 г
Информация, публикувана в сайта на АОП-публикувана на 29082018 г
Технически спецификации-публикувани на 29082018 г
Образци-публикувани на 29082018 г
Проект на договор-публикуван на 29082018 г
КС - публикувани на 29 Виж още...

Обява №05 "Подмяна на водопровод и възстановяване на пътна настилка от 500 куб.м. резервоар до ул. "Никола Герджиков" - ОТТЕГЛЕНА

16.08.2018
Обява №05/16082018 г-публикувана на 16082018 г
Информация, публикувана в сайта на АОП-публикувана на 16082018 г
Технически спецификации-публикувани на 16082018 г
Образци-публикувани на 16082018 г
Проект на договор-публикуван на 16082018 г
КС - публикувани на 16 Виж още...

Обява №04 "Подмяна на водопровод и възстановяване на пътна настилка от 500 куб.м. резервоар до ул. "Никола Герджиков", гр. Копривщица - ОТТЕГЛЕНА

08.08.2018
Обява №04/08082018 г-публикувана на 08082018 г
Информация, публикувана в сайта на АОП-публикувана на 08082018 г
Технически спецификации-публикувани на 08082018 г
Образци-публикувани на 08082018 г
Проект на договор-публикуван на 08082018 г
КС - публикувани на 08 Виж още...

Обява №03 "Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в "Гъркова къща"

27.07.2018
Обява №03/27072018 г-публикувана на 27072018 г
Информация, публикувана в сайта на АОП-публикувана на 27072018 г
Технически спецификации-публикувани на 27072018 г
Образци-публикувани на 27072018 г
Проект на договор-публикуван на 27072018 г
КСС- публикувани на 27 Виж още...

Обява 02/18.07.2018г. „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги при разработване, окомплектоване и последващо управление на проект „Възстановяване на щети в ОГТ на община Копривщица, пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и

18.07.2018
При изпълнение на поръчката ще се изпълнят услуги по подготовка, управление и отчитане на проект  „Възстановяване на щети в ОГТ на община Копривщица, пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители, попроцедура BG06RDNP001-8 Виж още...

Обява №01/14.03.2018г. „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение „Ремонт и модернизация на ДГ „Евлампия Векилова”, гр. Копривщица“

14.03.2018
Обява №01/14032018г
Информация публикувана в сайта на АОП 
Технически спецификации
Образци
Проект на договор 
Информация за удължаване срока за получаване на оферти - публикувано на 26032018г
Протокол от работата на комисия - публикуван на 30 Виж още...

Обява № 04/19.09.2017г. "„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци, ПИ 38558.14.63 в землището на гр. Копривщица“

19.09.2017
Обява № 04/19092017г
Информация публикувана в сайта на АОП
Тенхически спецификации
Образци 
Проект на договор
Протокол № 1 - публикуван на 19102017г
Протокол № 2 - публикуван на 25102017г
Договор-публикуван на 27112017 г Виж още...

Обява № 03/10.05.17г. „РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ. „ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ“, УЛ. „ДИМО ПИРИНДЖИЕВ“ И УЛ.”ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”- от О.Т. 323 до О.Т. 322, ГР. КОПРИВЩИЦА“

10.05.2017
Публикувана обява в АОП - 10052017г
Обява за събиране на оферти № 03 - 10052017г
Документация за участие - 10052017г
Технически спецификации - 10052017г
Образци на документи - 10052017г
КСС - 10052017г
Проект на договор - 10052017г Виж още...

Обява № 02/19.04.17г. „РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ. „ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ“, УЛ. „ДИМО ПИРИНДЖИЕВ“ И УЛ.”ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”- от О.Т. 323 до О.Т. 322, ГР. КОПРИВЩИЦА“- ОТТЕГЛЕНА

19.04.2017
Публикувана обява в АОП
Обява за събиране на оферти № 02
Документация за участие
Технически спецификации
Образци на документи
КСС
Проект на договор
Технически проект
Допълнение към технически проект
Съобщение за оттегляне на обявата: публикувано на 09 Виж още...

Обява № 01 „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „ЕВЛАМПИЯ ВЕКИЛОВА”, ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” И „ТОПЪЛ ОБЯД”- ДОГОВОР №BG05FMOP001-3.002-0178-С01 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ФОНДА

24.01.2017
Обществената поръчка е за доставка и се възлага  чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл20, ал 3, т 2 от Закона за обществените поръчки
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл Виж още...

Обява №03 „ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР В УПИ V – 787, КВ. 55 ПО ПЛАНА НА ГР. КОПРИВЩИЦА“ - ОТТЕГЛЕНА

19.10.2016
Община Копривщица обавява обществената поръчка за строителство, чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл20, ал 3, т 1 от Закона за обществените поръчки
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Довършителни строително-монтажни работи по изграждане на Здравен център в УПИ V – 787, кв Виж още...

Обява №04 „ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР В УПИ V – 787, КВ. 55 ПО ПЛАНА НА ГР. КОПРИВЩИЦА“

19.10.2016
Обществената поръчка е за строителство и се възлага  чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл20, ал 3, т 1 от Закона за обществените поръчки
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Довършителни строително-монтажни работи по изграждане на Здравен център в УПИ V – 787, кв Виж още...

Обява № 02 „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИЗМИВАНЕ НА УЛИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА“

10.08.2016
Община Копривщица обявява общественапоръчка за услуга чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл20, ал 3, т 2 от Закона за обществените поръчки  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, поддържане на депо за битови отпадъци и измиване на улиците на територията на община Копривщица“ Виж още...

ОБЯВА № 01 „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА НА УЛ.”ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ” И УЛ. „ДИМО ПИРИНДЖИЕВ“, ГР.КОПРИВЩИЦА”

14.07.2016
Община Копривщица обявява общественапоръчка за услуга чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл20, ал 3, т 2 от Закона за обществените поръчки  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изготвяне на технически проект за ремонт на водопровод и канализация и възстановяване на уличната настилка на ул Виж още...

Документи (1)