search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи

Проекти на община Копривщица

Изпълнени проекти: 
1. "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект" Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Копривщица-актуализация на съществуващите мрежи" - Оперативна програма" Околна среда"

2.„Възстановяване и опазване на сградата на първото училище в България „Св.Кирил и Методий” и превръщането му в културно образователен център за младежи и туристи"- Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
3.„ Развитие и предоставяне на социалната услуга „ Дневен център” в Копривщица”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06” Социални услуги за социално включване”, финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проекти в процес на реализация: 
1. "Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р. Тополница в централна градска част- гр. Копривщица."- Програма за развитие на селските райони.
2. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ " Л. Каравелов",община Копривщица ", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
3. „Обществена трапезария - с грижа и отговорност за хората в неравностойно социално положение”, МТСП, Фонд „ Социално подпомагане” 
4. „Корекция и почистване на речното корито на река „ Тополница” в регулацията на гр. Копривщица”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини", Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
5. „Аквапарк”, мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
6. „Електронна платформа за трансгранично сътрудничество”-Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия”.

Проекти в процес на оценка:
1. "Детски парк, детска площадка и озеленяване на прилежащи пространства в кв. 126, гр. Копривщица"- Проект " Красива България"2011 към Министерството на труда и социалната политика.