search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача

Профил на купувача

ОБЯВИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Предварителни обявления

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Архив

Електронни обществени поръчки, след 14.06.2020 г.

17.07.2020
https://appeopbg/buyer/1142 Виж още...

Документи (3)