search
Община Копривщица -> Община -> Търгове

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две обособени части от недвижим имот – частна общинска собственост

публикувано на 01.08.2022

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две обособени части от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи: 45 кв.м., 52 кв.м. от имот  с идентификатор 38558.5.466 по КК и КР на гр.Копривщица, с АЧОС №1457/27.04.2020г., за изграждане на преместваеми обекти – павилиони за услуги и търговски дейности, съгласно одобрен ПУП със Заповед РД№205/07.08.2019г.

Заповед

Обява