search
Община Копривщица -> Община -> Търгове

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 38558.5.122.1

О Б Я В А
В изпълнение на Заповед РД№97/04.04.2023г. на Кмета на община Копривщица и на основание чл.87 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ,

О Т К Р И В А М:

1. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти: - сграда с идентификатор 38558.5.122.1 по КККР на гр.Копривщица, със застроена площ 13 кв.м. – при начална месечна тръжна цена на обекта: 70,00 лв. без ДДС. – помещение от сграда с идентификатор 38558.6.485.1 по КККР на гр.Копривщица, със застроена площ 19 кв.м. – при начална месечна тръжна цена на обекта: 99,18 лв. без ДДС.
2. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, който се внася в касата на община Копривщица до 16:30 часа на 26.04.2023 година или по сметката на общината: IBAN: BG87 CECB 9790 33A9 1282 00, BIC:CECB BGSF при Централна кооперативна банка АД – кл.Карлово.
3. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 26.04.2023 година.
4. Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 8:00 часа до 16:30 часа до 26.04.2023 година в присъствието на Христо Бобев Доросиев -касиер- домакин при Община Копривщица.Телефон за връзка - 0878571711
5. Търгът да се проведе на 27.04.2023 година от 13:30 часа в сградата на общината в Заседателна зала.
6. Тръжната документация на стойност 5,00 (пет) лева.

 

Кмет на община Копривщица
/Бойка Дюлгярова/

Заповед РД№97/04.04.2023г.

Заповед РД№ 124/28.04.2023 спечелили търг за отдаване под наем 2023.pdf