search
Община Копривщица -> Община -> Проекти

Проекти

„Ремонт и модернизация на ДГ „Евлампия Векилова“, гр. Копривщица"

„РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА“

"Доставка на оборудване за нуждите на "Домашен социален патронаж-Копривщица"

"Община Копривщица - компетентна администрация в полза на гражданите"

Възстановяване и опазване на сградата на първото класно училище в България „Св.Кирил и Методий” и превръщането му в културно обр

МИГ - Пирдоп, Антон, Копривщица

Проект " Община Копривщица-съвременна и ефективна"

Проект "Грижа в дома в община Копривщица"

Проект "Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини"

Проект Помощ в дома

Проект “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”

ПРОЕКТ „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА”

Проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в община Копривщица“

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Копривщица “

Проект: „Предоставяне на социални услуги по процедура „Независим живот“ от община Копривщица

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Копривщица"

„АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

„Възстановяване на щети по горите от горски пожари и природни бедствия, болести и вредители, на територията на община Копривщица

„Ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация-Копривщица“

„Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Злати

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Л. Каравелов”, Община Копривщица

Електронна платформа за трансгранично сътрудничество

Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица

Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р. Тополница в централна градска част - гр. Копривщица

ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

15.02.2021
Община Копривщица изпълнява Договор № BG05FMOP001-5001-0033-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по проект: "Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица в условията на пандемията от COVID -19" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в България Виж още...

Проект „Доставка на оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж-Копривщица“

16.08.2019
На 16072019 г е сключен договор за съвместна дейност между Фонд "Социална закрила" и община Копривщица за изпълнение на проект "Доставка на оборудване за нуждите на "Домашен социален патронаж-Копривщица"
Информация за проекта Виж още...

“Община Копривщица в подкрепа на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018”

19.02.2018
През месец октомври 2017 г Националното сдружение на общините в Република България обяви конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018” Виж още...

Изграждане на компостираща инсталация и инсталация з апредварително третиране на отпадъците на РСУО "Средногорие ЕКО"

05.04.2017
Информация относно процеса на компостиране
Анкетна карта Виж още...

Проект

Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица- с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение"

03.10.2016
На 23112016г община Копривщица подписа Договор за финансиране на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица- с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение"
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Виж още...

Документи (1)