search
Община Копривщица -> Община -> Търгове

Процедура за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 05.2023

Процедура за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от  поземлен имот - публична общинска собственост, представляващ 18 кв.м. с размери 4 м. на 4,50 м.  с отстояние 0,20м. от магазин желазария  и отстояние 4,20м. от склад за пелети /Кооперативен пазар/  от поземлен имот с идентификатор 38558.5.106  по КККР на гр.Копривщица, с АОС№154/14.05.2001г., съгласно схема за поставяеми обекти в гр.Копривщица, за изграждане  на преместваем обект - павилион за услуги и търговски дейности.

Заповед

Заповед за спечелилия търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот -частна общинска собственост , представляващ 18кв.м от имот с ид.38558.5.106

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две обособени части от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи: 45 кв.м., 52 кв.м. от имот  с идентификатор 38558.5.466 по КК и КР на гр.Копривщица, за изграждане на преместваеми обекти – павилиони за услуги и търговски дейности, съгласно одобрен ПУП със Заповед РД№205/07.08.2019г.

Заповед

Заповеди за лицата спечелили търг с явно наддаване за отдаване под наем на две обособени части от недвижим имот -частна общинска собственост , представляващи 45кв.м и 54кв.м. от имот с ид.38558.5.466

Обява