search
Община Копривщица -> Община -> Търгове

Процедури за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс

Публикувано на 27.04.2021

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ниви, с площ над 10 декара

Заповед

Обява

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на три обособени части от недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 38558.5.466 по КК и КР на гр.Копривщица, с АЧОС №1457/27.04.2020г., с насоченост за изграждане на преместваеми обекти – павилиони за услуги и търговски дейности съгласно одобрен ПУП със Заповед РД№205/07.08.2019г.

Заповед

Обява

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаден под наем на част от поземлен имот - публична общинска собственост, представляващ 18 кв.м. с размери 4 м. на 4,50 м. с отстояние 0,20м. от магазин желазария и отстояние 4,20м. от склад за пелети /Кооперативен пазар/ от поземлен имот с идентификатор 38558.5.106 по КККР на гр.Копривщица, с АОС№154/14.05.2001г., с насоченост за изграждане на преместваем обект - павилион за услуги и търговски дейности съгласно Схема за поставяеми обекти в гр.Копривщица

Заповед

Обява