search
Община Копривщица -> Община -> Търгове

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаден под наем на част от поземлен имот - публична общинска собственост, 12 кв.м., с идентификатор 38558.4.394

О Б Я В А


В изпълнение на Заповед РД№417/08.09.2021г. на Кмета на община Копривщица и на основание чл.87 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, се открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаден под наем на част от поземлен имот - публична общинска собственост, 12 кв.м., с идентификатор 38558.4.394 по КККР на гр.Копривщица с насоченост за изграждане на поставяем обект –павилион за търговски дейности.

Обява

Заповед

Заповед РД№450 за класиране