search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

Открита процедура №1/2018г. по ЗОП: Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии.

27.08.2018
Решение за откриване на процедура-публикувано на 27082018 г
Обявление за поръчка-публикувано на 27082018 г
Решение и обявление, публикувани в РОП
Документация за участие-публикувана на 27082018 г
Маршрутни разписания-публикувани на 27 Виж още...

Открита процедура №2/2017г. по ЗОП: Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии. ПРЕКРАТЕНА

06.12.2017
Решение №8/07122017 г на Кмета на община Копривщица за откриване на процедура- публикувано на 11122017 г 
Обявление за поръчка-публикувано на 11122017 г
Документация за участие- публикувана на 11122017 г
Документация за участие, заглавна страница-публикувана на 11 Виж още...

Открита процедура №1/26.09.2017 г. по ЗОП с предмет:„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на общините Антон, Златица, Копривщ

28.09.2017
Обявление и решение в сайта на АОП
Документация за участие-публикувана на 28092017 г
Документация за участие, заглавна страница-публикувана на 28092017 г
Решение №1/16092017 г за откриване на процедура-публикувано на 28092017 г
Обявление за поръчка-публикувано на 28 Виж още...

Открита процедура №1/07.04.2016г. по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр.Копривщица

07.04.2016
Решение за откриване на процедура
Обявление за обществена поръчка
Документация за участие
Проект на договор
Технически спецификации
Образци на документи
Приложение 161 - КСС
Технически проект
Протокол № 1 от заседание на Комисия за събиране, разглеждане и оценка на офертите - 12 Виж още...

Документи (1)