search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗОП-2020-003 - ПРЕКРАТЕНА

Избор на изпълнител за „Възстановяване на щети по горите от горски пожари и природни бедствия, болести и вредители на територията на община Копривщица”, подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горските пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“

Решение № 6 от 11.06.2020г. за откриване на процедура -  публикувано на 12.06.2020г.

Обявление за обществена поръчка - публикувано на 12.06.2020г.

Документация за участие - публикувана на 12.06.2020г.

Срок за получаване на офертите 16.07.2020г. до 17:00 часа 

Решение №7/30.06.2020г. за прекретяване на обществената поръчка - публикувано на 30.06.2020г.