search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Публична покана с предмет:"Изграждане, ремонт и стабилизиране на екопътека в ПИ 38558.1.261, 38558.1.216 и 38558.1.155. Място за отдих и атракциони в ПИ 38558.1.190“

Във връзка с изпълнение на Договор №23/313/00192 от 19.11.2012г. по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"от Програма за развирите на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, община Копривщица открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изграждане, ремонт и стабилизиране на екопътека в ПИ 38558.1.261, 38558.1.216 и 38558.1.155.  Място за отдих и  атракциони в ПИ 38558.1.190“.

Краен срок за получаване на оферти: 14.07.2014г., 17:00 ч.

Публична покана

Документация за участие

Технически проект 

 

Забележка: В предмета на настоящата обществена поръчка не са включени обектите: Място за отдих и атракциони в ПИ 38855.1.262. И място за отдих и атракциони в ПИ 38558.1.154, които са в обхвата на техническия проект.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Изграждане, ремонт и стабилизиране на екопътека в ПИ 38558.1.261, 38558.1.216 и 38558.1.155.  Място за отдих и  атракциони в ПИ 38558.1.190” , съгласно  Договор №23/313/00192  по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”  от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

 На основание  чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.38, т.5 и чл. 39, ал.1, т.1  от ЗОП,  със Заповед № 219/15.07.2014 г. на кмета на Община Копривщица е прекратена  обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП чрез публична покана с предмет „Изграждане, ремонт и стабилизиране на екопътека в ПИ 38558.1.261, 38558.1.216 и 38558.1.155.  Място за отдих и  атракциони в ПИ 38558.1.190”, поради факта, че в определения срок не е подадена нито една оферта.

Заповед за прекратяване