search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Решение и обявление публикувани в сайта АОП

Решение за откриване на процедура - публикувано на 09.10.2017г.

Обявление за поръчка - публикувано на 09.10.2017г.

Документация за участие - публикувана на 09.10.2017г.

Образци - публикувани на 09.10.2017г. 

КСС към ОП1 - публикувано на 09.10.2017г.

КСС към ОП2 - публикувано на 09.10.2017г.

Проект на договор - публикуван на 09.10.2017г.

Протокол №1-публикуван на 13.11.2017 г.

Протокол №2-публикуван на 22.11.2017 г.

Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри"- публикуван на 22.11.2017 г.

Протокол №3- публикуван на 01.12.2017 г.

Решение за определяне на изпълнител-публикувано на 08.12.2017 г.

Договор ОП №1: Доставка на хляб и хлебни изделия-публикуван на 09.01.2018 г.

Договор ОП №2: Доставка на месо, месни продукти и риба; мляко и млечни продукти; плодове, зеленчуци и консерви; други хранителни продукти-публикуван на 05.02.2018 г.