search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – ЗЛАТИЦА“

Решение за откриване на процедура - публикувано на 22.06.2018г.

Обявление - публикувано на 22.06.2018г.

Решение и обявление публикувани в РОП на 22.06.2018г.

Документация за участие - публикувана на 22.06.2018г.

Образци на документи - публикувани на 22.06.2018г.

Проект на договор - публикуван на 22.06.2018г.

Протоколи № 1 и 2 от работата на комисия - публикувани на 20.07.2018 г.

Протокол № 3 от работата на комисия - публикуван на 07.08.2018г. 

Съобщение за отваряне на ценовите предложения - публикувано на 07.08.2018г.

Протокол №4 от работата на комисия - публикуван на 14.08.2018г.

Доклад от работата на комисия - публикуван на 14.08.2018г.

Решение №8 за определяне на изпълнител - публикувано на 14.08.2018г.

Договор №63/17.09.2018г. - публикуван на 10.10.2018г.