search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Пазарни консултации №01/2020 с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци, ПИ 38558.14.63 в землището на гр. Копривщица“.

Покана- публикувана на 21.01.2020 г.

Документи към поканата- публикувани на 21.01.2020 г.

Срок за получаване на офертите: 28.01.2020 г.,17:00 часа.

Оферти- публикувани на 30.01.2020 г.

Протокол от работата на комисията-публикуван на 30.01.2020 г.