search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗОП-2020-001/Публично състезание

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален патронаж” и „Топъл обяд“, по обособени позиции“

Решение за откриване на процедура-публикувано на 14.01.2020 г.

Обявление за поръчка-публикувано на 14.01.2020 г.

 Документация - публикувана на 14.01.2020 г.

 Срок за получаване на офертите - 10.02.2020 г., 17:00 часа.

Протокол №1 от работата на комисията - публикуван на 17.02.2020г.

Протокол №2 от работата на комисията- публикуван на 24.02.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения- публикувано на 24.02.2020 г.

Протокол №3 от работата на комисията- публикуван на 02.03.2020 г.

Доклад от работата на комисията- публикуван на 02.03.2020 г.

Решение за избор на изпълнител- публикувано на 02.03.2020 г.

Решение по чл.112, ал.3 от ЗОП- публикувано на 23.03.2020г.

Договор по ОП №1-публикуван на 04.05.2020 г.

Договор по ОП №2-публикуван на 04.05.2020 г.

Договор по ОП №3-публикуван на 04.05.2020 г.