search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Публична покана с предмет: "Изграждане на специализирани съоръжения за превенция на гори - наблюдателни кули и изкуствени водоизточници"

Изграждане на специализирани съоръжения за превенция на гори – наблюдателни кули и изкуствени водоизточници по проект „Опазване на общинските горски масиви от пожари”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 23/226/00282 от 16.05.2013 г.

Покана АОП

Документация за участие 

Уведомление за избор на изпълнител

 

Възстановена гаранция за изпълнение на договор

На основание чл. 63 ал.1 от ЗОП и чл. 6.2. от Договор № 38/27.12.2013 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на специализирани съоръжения за превенция на гори – наблюдателни кули и изкуствени водоизточници” по проект „Опазване на общинските горски масиви от пожари”,  финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), договор 23/226/00282 от 16.05.2013 г., сключен с  „ИСТА АНДРЕЕВА“ ООД, на 12.01.2016 г. е възстановена гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 952 лв. /две хиляди деветстотин петдесет и два лева/.