search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Публична покана с предмет „Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова” – гр. Копривщица”

публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП: „Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова” – гр. Копривщица”.

Документи за участие

Публична покана - АОП

Уведомление за избор на изпълнител