search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС) НА ПЛАНА”

 

Решение за откриване на процедура обявено в АОП 

Обявление 

Документация за участие

Образци на документи

Задание за изработване на ОУП

Списък на обектите НКН

Протокол №1 от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Протокол №2 от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците

Протокол №3 от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците

Решение № 3/13.11.2014г. 

Договор за изработване на на Общ устройствен план на община Копривщица и Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) на плана

 

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договор за обществена поръчка № 40/03.12.2014г.

с предмет „Изработване на Общ устройствен план на Община Копривщица и Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) на плана”

 

Наименование на изпълнителя Дата на извършено плащане Вид на плащането (авансово, междинно, окончателно) Размер на извършеното плащане ( без и с ДДС) Основание за плащането Дата на публикуване
ДЗЗД „Градско планиране Копривщица”  15.01.2015г. авансово

 - 17550.00 лв. без ДДС 

 - 21060.00 лв. с ДДС

чл. 5, ал.1 от Договора  10.02.2015г.
           

 

Изготвил:                                                                                          Съгласувал:

/З.Карагьозова/                                                                                /М.Паралеева/