search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Публична покана за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект: "Аварийна подмяна на водопровод и канализация и възстановяване на уличната настилка на ул. "Костадин Доганов", гр. Копривщица

Публична покана обявена в АОП

Заповед на Кмета на община Копривщица за откриване на процедура

Указания за участие

Технически спецификации

Образци на документи

Проект на договор

Протокол от работата на комисията назначена със Заповед РД № 172/29.06.2015г.