search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП: „Доставка на оборудване на противопожарни депа, средства за наблюдение и комуникация и защитни средства за групи за гасене на пожари".

Публична покана обявена в АОП

Заповед за откриване на процедурата на Кмета на община Копривщица

Документация за възлагане на обществена поръчка

Образци на документи 

Технически изисквания

Приложение КСС към ценовото предложение

Приложение към техническата оферта

Уведомление за избор на Изпълнител