search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Избор на изпълнител на СМР за обект „Текущ авариен ремонт на съществуваща подпорна стена на ул. „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев" - гр.Копривщица”

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на СМР за обект „Текущ авариен ремонт на съществуваща подпорна стена на  ул. „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев" - гр.Копривщица”, работите, предмет на публичната покана ще се финансират със средства, предоставени по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства по Фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. , рег. № на Договор 2014BG16SPO001-001 от дата 01.06.2015г. 

Публична покана обявена в АОП

Заповед на Кмета на община Копривщица

Документация за възлагане на обществена поръчка

Образци на документи

Технически спецификации

Проект на договор

КС

Технически проект

Протокол от работата на комисия назначена със Заповед РД№ 193/16.07.2015г.

Договор-27.08.2015 г.