search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Открита процедура "Аквапарк"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Избор на изпълнител за изграждане на обект „Аквапарк“ 

Обществената поръчка се финансира по проект „Аквапарк”, договор № 23/321/01094 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

 

Решение публикувано в АОП

Обявление публикувано в АОП

Решение публикувано в АОП за допълнителна информация

Решение № 5/02.12.2013 г

Разяснение първо по ред по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изграждане на обект: Аквапарк”

Разяснение второ по ред по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изграждане на обект: Аквапарк”

Разяснение трето по ред по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изграждане на обект: Аквапарк”

Решение №1/03.05.2014г. за прекратяване на обществената поръчка