search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Пазарни консултации по проект: „Възстановяване на щети по горите от горски пожари и природни бедствия, болести и вредители, на територията на община Копривщица“

Обява за провеждане на пазарни консултации - публикувано на 09.08.2018г.

Оферта, в едно с ценово предложение - Приложение №1 - публикувано на 09.08.2018г.;

КС /техническа спецификация/ - Приложение №2 - публикувано на 09.08.2018г.

Срок за получаване на оферти - 15.08.2018г.

Оферта на "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД

Оферта на "КИЧУКОВ и СИНОВЕ" ЕООД

Оферта на "ПЛАМАРЛЕС" ООД

Решение за определяне размера на разходите