search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване на работен проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор по проект „Ремонт и модернизация на ЦДГ „Евлампия Векилова“, гр. Копривщица“

Община Копривщица обявява обществена поръчка за услуга, чрез публично състезание на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и цели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на услуги от възложител по чл. 5, ал.2, т.9 от ЗОП.

Предмет на настоящата поръчка е изработване на работен проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект  ЦДГ „Евлампия Векилова“, община Копривщица, гр. Копривщица, по проект „Ремонт и модернизация на ЦДГ „Евлампия Векилова“, гр. Копривщица“

Документация за участие - публикувано на 18.07.2016г., в 17:35 ч. - Time Stamp

Решение за откриване на процедурата, публикувано в АОП

Обявление публикувано в АОП

Разяснение №1 по зададени въпроси, постъпили в Деловодството на община Копривщица на 01.08.2016. Публикувано на 02.08.2016 г.,16:47 часа.

Протокол № 1/16.08.2016г. - публикуван на 16.08.2016г., 15:45 ч. - TimeStamp

Съобщение за отваряне на ценови оферти - публикувано на 23.08.2016 г.

Протокол №2/23.08.2016г. - публикуван на 29.08.2016г. - TimeStamp

Протокол №3/26.08.2016г. - публикуван на 29.08.2016г. - TimeStamp

Решение №4/29.08.2016г. за определяне на изпълнител - публикувано на 29.08.2016г. - TimeStamp

Договор - публикуван на 24.10.2016г.

Споразумение към Договор №57-публикуван на 23.08.2021 г.