search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на обект „Аквапарк“

Предметът на поръчката е: изграждане на многофункционален парк (аквапарк), разположен в град Копривщица. Комплексът представлява многофункционален басейн с плувен тракт, водни атракции и водна пързалка и детски басейни, със затревено плажно пространство около него, обслужваща сграда, душове и паркинг за автомобили, велосипеди и мотоциклети паркинг. Изискванията на Възложителя към работите са определени в Том ІІІ Техническа спецификация и Том V Инвестиционен проект от документацията за участие.

Решение - 29.01.2015г.

Обявление - 29.01.2015г.

Документация за възлагане на обществената поръчка - 29.01.2015г.

Приложение № 17-1  - 29.01.2015г.

Технически спецификации, одобрени от ДФЗ - 29.01.2015г.

Технически проект - 29.01.2015г.

Разяснение №1 по документацията за участие на основание чл.29, ал.2 от ЗОП - 16.02.2015г.

Разяснение №2 по документацията за участие на основание чл.29, ал.2 от ЗОП - 26.02.2015г.

Разяснение №3 по документацията за участие на основание чл.29, ал.2 от ЗОП - 04.03.2015г.

Разяснение №4 по документацията за участие на основание чл.29, ал.2 от ЗОП - 04.03.2015г.

Протокол № 1 от заседание на Комисия за събиране, разглецдане и оценка на офертите за участие в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изграждане на обект "Аквапарк" - 12.03.2015г.

Събщение за отваряне на ценовите оферти - 25.03.2015г.

Протокол №2 от заседание на Комисията за събиране, разглеждане и оценка на оферти за участие в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на обект „Аквапарк“  07.04.2015

Протокол №3 от заседание на Комисията за събиране, разглеждане и оценка на оферти за участие в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на обект „Аквапарк“-  07.04.2015г.

Протокол №4 от заседание на Комисията за събиране, разглеждане и оценка на оферти за участие в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на обект „Аквапарк“-07.04.2015 г.

Решение № 2/06.04.2015 г. на Кмета на община Копривщица за обявяване  класирането на участниците и  определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на обект „Аквапарк“- 07.04.2015 г.

Договор с избрания изпълнител - 18.06.2015г.

Документи към сключения договор 

 

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договор за обществена поръчка №23/26.05.2015г.

с предмет: СМР на обект “Аквапарк”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №23/321/01094

Наименование на изпълнителя Дата на извършено плащане Вид на плащането  Размер на извършеното плащане ( без и с ДДС) Основание за плащането Дата на публикуване
„Експрес гаранцион” ООД 03.07.2015г. авансово

- 777301.78 лв. без ДДС

- 932 762.14 лв. с ДДС

чл.4.1 от Договора 15.07.2015
„Експрес гаранцион” ООД          
           
           

 

Изготвил:                                                                                          Съгласувал:

/З.Карагьозова/                                                                                /М.Паралеева/