search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

„Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци до Регионално депо за твърди битови отпадъци – Златица и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Копривщица“

Решение и обявление, публикувани в сайта на АОП

Решение за откриване на процедура - публикуван на 02.10.2017г.

Обявление за поръчка - публикуван на 02.10.2017г.

Документация - публикуван на 02.10.2017г.

Образци - публикуван на 02.10.2017г.

Проект на договор - публикуван на 02.10.2017г.

Протокол №1 - публикуван на 31.10.2017г.

Протокол №2 - публикуван на 13.11.2017г.

Съобщение за отваряне на пликовете с ценови параметри - публикувано на 13.11.2017г.

Протокол № 3 - публикуван на 07.12.2017г.

Доклад - публикуван на 07.12.2017г.

Решение №6/05.12.2017г. за избор на изпълнител - публикувано на 07.12.2017г.

Договор №1/15.01.2018г.  - публикуван на 24.01.2018г.

Споразумение за прекратяване на договор - публикуван на 13.03.2018г.