search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> ПРОЕКТ „ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ-КОПРИВЩИЦА“

Проект " Закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж-Копривщица"

ПРОЕКТ „ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ-КОПРИВЩИЦА“

Целева програма „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА  ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“

Договор за съвместна дейност: РД-04-51/12.01.2023 г.

Финансиращ орган: Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ)

Бенефициент: община Копривщица.

Целта на проекта е да се подпомогне социалната дейност и да се подобри качеството на социалните услуги в община Копривщица чрез закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до домовете на потребителите.

Обща стойност на проекта: 45 500,00  лв., в т.ч.: безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Социална закрила“ в размер на 35 945,00 лв., представляваща 79 % от стойността на проекта и съфинансиране от община Копривщица в размер на 9 555,00 лв., представляващо 21 % от стойността на проекта.

Срок на изпълнение на проекта: 08.12.2023 г.

Очаквани резултат от изпълнението на проекта:

- Подобрена работна среда и повишена мотивацията на обслужващия персонал на Домашен социален патронаж - Копривщица;Обновена имодернизирана материално техническата база на Домашен социален патронаж- Копривщица;

- Обновена и модернизирана материално техническата база на Домашен социален патронаж- Копривщица;

- Осигурена по-надеждна, бърза и навременна доставка на храната до домовете на потребителите на Домашен социален патронаж - Копривщица.