search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ОТКРИВА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

Община Копривщица стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 Община Копривщица, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги, О Б Я В Я В А, че от 19.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“и кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.

 Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 Услугата „Асистентска подкрепа“ ще се предоставя на 7 потребители от 2-ма асистента, със срок до 31.12.2021 г.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

  • Заявление-декларация /по образец- Приложение №1/;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
  • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

 Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”  е необходимо да подадат следните документи:

– Заявление – декларация (по образец-Приложение №2);

– Документ за самоличност (за справка);

–   Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;

–   Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8-часов работен ден, като един личен асистент ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители, в зависимост от трудовата си заетост и извършената индивидуална оценка на потребностите на потребителите.

 Заявяванетоот кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подава от 19.01.2021 г. в Деловодството на община Копривщица всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, по телефон:  0898777679 - Павлина Динчова Азманова-Доганова, 0887629140- Милена Георгиева Паралеева,  или на електронната поща на община Копривщица: info@koprivshtitsa-bg.com

 Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат получени от Деловодството на община Копривщица или изтеглени от тук:

 1.ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ „ПОТРЕБИТЕЛ“- Приложение №1

 2. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“- Приложение №2

За допълнителна информация:

GSM:  0887629140- Милена Георгиева Паралеева;

GSM:  0898777679 - Павлина Динчова Азманова-Доганова