search
Община Копривщица -> Община -> Парламентарни избори 04.04.2021

Гласуване с подвижна избирателна кутия

С Решение №2159-НС от 02.03.2021г.  на ЦИК е определен реда за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. 

Заявлението се подава не по-късно от 3 дни преди изборния ден - 31.03.2021 г., от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. Приложение №1 към Решение № 2159-НС от 02.03.2021г. на ЦИК  трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено по един от изброените по-долу начини:

  • от упълномощено лице

  • изпратено по пощата

  • на e mail: info@koprivshtitsa-bg.com без да се изисква квалифициран електронен подпис /КЕП/

  • В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник.

 

На територията на всяка община (район - в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.