search
Община Копривщица -> Община -> Общ устройствен план на община Копривщица

Доклад за ЕО на ОУП на община Копрвщица и приложения

Документацията по ОУПО и ЕО