search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Процедури по ЗОП

Открита процедура №2/2017г. по ЗОП: Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии. ПРЕКРАТЕНА

Решение №8/07.12.2017 г. на Кмета на община Копривщица за откриване на процедура- публикувано на 11.12.2017 г. 

Обявление за поръчка-публикувано на 11.12.2017 г.

Документация за участие- публикувана на 11.12.2017 г.

Документация за участие, заглавна страница-публикувана на 11.12.2017 г.

Решение и обявление, публикувани в РОП

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП (I етап)- публикувано на 21.12.2017 г.

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП (II етап)- публикувано на 21.12.2017 г.

Решение №9/22.12.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация-публикувано на 28.12.2017 г.

Решение №9/22.12.2017 г., публикувано в РОП-дата 28.12.2017 г.

Протокол № 1 от работата на комисията - публикуван на 26.01.2018г.

Протокол №2 от работата на комисията- публикуван на 06.03.2018 г.

Доклад от работата накомисията- публикуван на 06.03.2018 г.

Решение №1/02.03.2018 г. на Кмета на община Копривщица за прекратяване на процедурата- публикувано на 06.03.2018 г.

Срок за получаване на оферти: 17.01.2018 г., 17:00 часа.