search
Община Копривщица -> Община -> Проекти

Проекти

„Ремонт и модернизация на ДГ „Евлампия Векилова“, гр. Копривщица"

"Доставка на оборудване за нуждите на "Домашен социален патронаж-Копривщица"

Проект "Грижа в дома в община Копривщица"

Проект "Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини"

Проект BG05SFOP001-2.025-0176 „По-високо гражданско участие – повече сигурност и отговорност на местно ниво“

Проект “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”

ПРОЕКТ „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА”

ПРОЕКТ „ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ-КОПРИВЩИЦА“

Проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в община Копривщица“

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Копривщица “

„АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

„Възстановяване на щети по горите от горски пожари и природни бедствия, болести и вредители, на територията на община Копривщица

„Ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация-Копривщица“

„Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Злати

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Л. Каравелов”, Община Копривщица

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА"

26.09.2022
 
От 01102022гобщина Копривщица ще предоставя топъл обяд по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05SFPR003-1001-Топъл обяд по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021 -2027, съфинансирана от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС Виж още...

ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

15.02.2021
Община Копривщица изпълнява Договор № BG05FMOP001-5001-0033-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по проект: "Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица в условията на пандемията от COVID -19" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в България Виж още...

Проект „Доставка на оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж-Копривщица“

16.08.2019
На 16072019 г е сключен договор за съвместна дейност между Фонд "Социална закрила" и община Копривщица за изпълнение на проект "Доставка на оборудване за нуждите на "Домашен социален патронаж-Копривщица"
Информация за проекта Виж още...

“Община Копривщица в подкрепа на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018”

19.02.2018
През месец октомври 2017 г Националното сдружение на общините в Република България обяви конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018” Виж още...

Изграждане на компостираща инсталация и инсталация з апредварително третиране на отпадъците на РСУО "Средногорие ЕКО"

05.04.2017
Информация относно процеса на компостиране
Анкетна карта Виж още...

Проект

Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица- с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение"

03.10.2016
На 23112016г община Копривщица подписа Договор за финансиране на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица- с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение"
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Виж още...

Документи (5)