search
Община Копривщица -> Община -> Проекти

Проекти

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Л. Каравелов”, Община Копривщица

Електронна платформа за трансгранично сътрудничество

Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица

"Община Копривщица - компетентна администрация в полза на гражданите"

Възстановяване и опазване на сградата на първото класно училище в България „Св.Кирил и Методий” и превръщането му в културно обр

Проект " Община Копривщица-съвременна и ефективна"

Проект Помощ в дома

Проект “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”

Проект: „Предоставяне на социални услуги по процедура „Независим живот“ от община Копривщица

Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р. Тополница в централна градска част - гр. Копривщица

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Копривщица"

Документи (1)