search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗОП-2020-001/Публично състезание

14.01.2020
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален патронаж” и „Топъл обяд“, по обособени позиции“
Решение за откриване на процедура-публикувано на 14 Виж още...

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – ЗЛАТИЦА“

22.06.2018
Решение за откриване на процедура - публикувано на 22062018г
Обявление - публикувано на 22062018г
Решение и обявление публикувани в РОП на 22062018г
Документация за участие - публикувана на 22062018г
Образци на документи - публикувани на 22 Виж още...

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

09.10.2017
Решение и обявление публикувани в сайта АОП
Решение за откриване на процедура - публикувано на 09102017г
Обявление за поръчка - публикувано на 09102017г
Документация за участие - публикувана на 09102017г
Образци - публикувани на 09 Виж още...

„Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци до Регионално депо за твърди битови отпадъци – Златица и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Копривщица“

02.10.2017
Решение и обявление, публикувани в сайта на АОП
Решение за откриване на процедура - публикуван на 02102017г
Обявление за поръчка - публикуван на 02102017г
Документация - публикуван на 02102017г
Образци - публикуван на 02102017г Виж още...

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване на работен проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор по проект „Ремонт и модернизация на ЦДГ „Евлампия Векилова“, гр. Копривщица“

18.07.2016
Община Копривщица обявява обществена поръчка за услуга, чрез публично състезание на основание чл18, ал1, т12 от ЗОП и цели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на услуги от възложител по чл Виж още...