search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ОБЯВИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ОБЯВИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Обява № 02/19.04.17г. „РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ. „ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ“, УЛ. „ДИМО ПИРИНДЖИЕВ“ И УЛ.”ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”- от О.Т. 323 до О.Т. 322, ГР. КОПРИВЩИЦА“

19.04.2017
Публикувана обява в АОП
Обява за събиране на оферти № 02
Документация за участие
Технически спецификации
Образци на документи
КСС
Проект на договор
Технически проект
  Виж още...

Обява № 01 „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „ЕВЛАМПИЯ ВЕКИЛОВА”, ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” И „ТОПЪЛ ОБЯД”- ДОГОВОР №BG05FMOP001-3.002-0178-С01 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ФОНДА

24.01.2017
Обществената поръчка е за доставка и се възлага  чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл20, ал 3, т 2 от Закона за обществените поръчки
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл Виж още...

Обява №03 „ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР В УПИ V – 787, КВ. 55 ПО ПЛАНА НА ГР. КОПРИВЩИЦА“ - ОТТЕГЛЕНА

19.10.2016
Община Копривщица обавява обществената поръчка за строителство, чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл20, ал 3, т 1 от Закона за обществените поръчки
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Довършителни строително-монтажни работи по изграждане на Здравен център в УПИ V – 787, кв Виж още...

Обява №04 „ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР В УПИ V – 787, КВ. 55 ПО ПЛАНА НА ГР. КОПРИВЩИЦА“

19.10.2016
Обществената поръчка е за строителство и се възлага  чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл20, ал 3, т 1 от Закона за обществените поръчки
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Довършителни строително-монтажни работи по изграждане на Здравен център в УПИ V – 787, кв Виж още...

Обява № 02 „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИЗМИВАНЕ НА УЛИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА“

10.08.2016
Община Копривщица обявява общественапоръчка за услуга чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл20, ал 3, т 2 от Закона за обществените поръчки  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, поддържане на депо за битови отпадъци и измиване на улиците на територията на община Копривщица“ Виж още...

ОБЯВА № 01 „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА НА УЛ.”ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ” И УЛ. „ДИМО ПИРИНДЖИЕВ“, ГР.КОПРИВЩИЦА”

14.07.2016
Община Копривщица обявява общественапоръчка за услуга чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл20, ал 3, т 2 от Закона за обществените поръчки  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изготвяне на технически проект за ремонт на водопровод и канализация и възстановяване на уличната настилка на ул Виж още...