search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Развитие на интегриран селски туризъм и подобряване на туристическата инфраструктура в община Копривщица- изграждане на места за отдих и атракциони ...

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Развитие на интегриран селски туризъм и подобряване на туристическата инфраструктура в община Копривщица- изграждане на места за отдих и атракциони в местност „Свети Димитър-1” и местност „Събора”, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Договор за безвъзмездна финансова помощ №23/313/00192 от 19.11.2012 г., сключен между Община Копривщица и Държавен фонд „Земеделие”.

Публична покана обявена в АОП

Заповед на кмета на община Копривщица за откриване на процедура

Указания за участие

Образци на документи

Технически спецификации

Проект на договор

Протокол от работата на комисия назначена със Заповед РД№23/11.02.2015г. за получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти и за класиране на участниците в обществена поръчка

Договор за упражняване на строителен надзор - 03.04.2015