search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

Открита процедура №1/26.09.2017 г. по ЗОП с предмет:„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на общините Антон, Златица, Копривщ

Обявление и решение в сайта на АОП

Документация за участие-публикувана на 28.09.2017 г.

Документация за участие, заглавна страница-публикувана на 28.09.2017 г.

Решение №1/16.09.2017 г. за откриване на процедура-публикувано на 28.09.2017 г.

Обявление за поръчка-публикувано на 28.09.2017 г.

Решение №4/12.10.2017г. за прекратяване на процедура - публикувано на 12.10.2017г.

Обявление за прекратяване на процедура- публикувано на 16.10.2017г.