search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ВОДОПРОВОД ОТ КАПТАЖ „ВЪРТОПА” ДО СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА ВЪЗДУШНИК №5 ОТ ПОДОБЕКТ „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР.КОПРИВЩИЦА ОТ ВОДОХВАЩАНЕ „ВЪРТОПА” ДО ВРЪХ 68 – II ЕТАП” НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУ

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ВОДОПРОВОД ОТ КАПТАЖ „ВЪРТОПА” ДО СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА ВЪЗДУШНИК №5 ОТ ПОДОБЕКТ „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР.КОПРИВЩИЦА ОТ ВОДОХВАЩАНЕ „ВЪРТОПА” ДО ВРЪХ 68 – II ЕТАП” НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР.КОПРИВЩИЦА  ОТ ВОДОХВАЩАНЕ „ВЪРТОПА” ДО СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОЕМ V=500М3

Публична покана обявена в АОП - 25.08.2015г.

Заповед на Кмета на община Копривщица за откриване на процедура -25.08.2015г.

Указания за изготвяне на оферта - 25.08.2015г.

Техническ спецификация - 25.08.2015г.

Проект на договор - 25.08.2015г.

Образци на документи - 25.0.82015г.

Протокол от работата на комисията, са събиране, разглеждане и оценка на подадените оферти - 23.09.2015г.

Договор за упражняване на строителен надзор - 22.10.2015г.