search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изграждането на обект "Аквапарк"

Община Копривщица открива процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез Публична покана, по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 101а – 101ж от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изграждането на обект “Аквапарк”, финансиран по Договор №23/321/01094 между Държавен фонд „Земеделие” и Община Копривщица за подпомагане (предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Публична покана - 13.03.2015 г.

Заповед за откриване на процедура - 13.03.2015 г.

Указания за участие - 13.03.2015 г. 

Техническа спецификация - 13.03.2015 г. 

Образци на документи - 13.03.2015 г.

Проект на договор - 13.03.2015 г.

Протокол от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класирането на участниците в обществена поръчка с предмет "Избор на строителен надзор при изграждането на обект "Аквапарк"- 17.04.2015 г. 

Договор за упражняване на строителен надзор на обект "Аквапарк"- 22.05.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договор за обществена поръчка №20/23.04.2015г.

с предмет: строителен надзор при изпълнение на СМР по изграждането на обект “Аквапарк”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №23/321/01094

Наименование на изпълнителя Дата на извършено плащане Вид на плащането  Размер на извършеното плащане ( без и с ДДС) Основание за плащането Дата на публикуване
„Мултиплекс инженеринг”ЕООД 03.07.2015г. авансово

- 3360.00 лв. без ДДС

- 4032.00 лв. с ДДС

чл.3, ал.1 от Договора 15.07.2015
„Мултиплекс инженеринг”ЕООД          
           
           

 

Изготвил:                                                                                          Съгласувал:

/З.Карагьозова/                                                                                /М.Паралеева/