search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> "Община Копривщица - компетентна администрация в полза на гражданите"

Договори с външни изпълнители

Сключени са договори с външни изпълнители по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП по проект „Община Копривщица – компетентна администрация в полза на гражданите” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

1. Договор за разработване на тръжна документация за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обунения

2. Договор за осъществяване на дейностите по информация публичност на проекта