search
Община Копривщица -> Новини

Уведомително писмо относно: Изпълнение на Заповед РД № 280/08.07.2020 г. на Кмета на Община Копривщица

Уведомително писмо относно: Изпълнение на Заповед РД № 280/08.07.2020 г. на Кмета на Община Копривщица и Договор № РД-68/02.10.2023 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване премахване на незаконен обект за отглеждане на животни, находящ се в поземлен имот с идентификатор 38558.2.575 по КККР на Община Копривщица, местност „Буленец“.